• พื้นที่บริเวณคลังน้ำมัน จำนวน 85 ไร่
 • พื้นที่บริเวณใช้งานคลังน้ำมัน จำนวน 40 ไร่
 • พื้นที่บริเวณลานจอดรถบรรทุกน้ำมัน จำนวน 45 ไร่
 • ที่อยู่ : 299 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน
  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  (038) 921333 Auto , (038) 613571-80 ต่อ 2282 ,2284
  (038) 612812-3 , (038) 803067
 
โครงสร้างพื้นฐาน
 • เปิดจ่ายน้ำมัน 24 ชั่วโมง
 • ขายน้ำมันทางรถผ่านมิเตอร์ให้กับลูกค้าทางรถทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • มีเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจำโรงกลั่นไออาร์พีซี ควบคุมการจ่าย
 • จ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถ HSD (B7)A (0.005%S(B), HSD 0.005(0.005%S), HSD 0.5 (0.5%S), GSH91A, GSH95A, ULG 91D, W/S3040, C9, C10+, LPG, BUTANE
 • รับทางท่อและจัดเก็บ HSD, Gasoline, FO, W/S 3040,C9
 • รับผลิตภัณฑ์ทางรถ B100, ETOH, FO Fang ,Crude Oil
 • รับ CALIBRATE รถบรรทุกน้ำมัน
 
ความสามารถในการรับ-จ่ายน้ำมัน
 • ถังบรรจุน้ำมัน จำนวน 17 ถัง 25 MLL
 • สามารถจ่ายน้ำมันทางรถได้ 24 หัวจ่าย
แผนที่ แผนผัง
แผนที่คลังน้ำมันระยอง แผนผังคลังน้ำมันระยอง