ถือว่าชุมชนรอบโรงงานเป็นเสมือนเพื่อนบ้านที่ต้องเสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนซึ่งกันและกัน นอกจากการปฏิบัติงานที่จะต้องยึดถือเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้ว ไออาร์พีซียังถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีชองชุมชน โดยเน้นกระบวนการทำงานร่วมกันกับชุมชนที่เป็นมิตรเกื้อกูลกันและ สอดคล้องกับประโยชน์ สังคมส่วนรวม พึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกัน เราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของทุกชีวิตในครอบครัวร่วมกันดูแลบ้านหลังนี้ของเราให้น่าอยู่ตลอดไป
 

     จากฐานแนวคิดดังกล่าว  ก็ได้เปลี่ยนเป็นกิจกรรมอันมีคุณค่า  โดยไออาร์พีซีได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยและศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณรอบโรงงาน และละแวกใกล้เคียง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสังคมโดยรวม